תנאי שימוש

תנאי שימוש

 1. כללי
  1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט https://www.sanofi.com/he/israel (להלן: "האתר") בבעלות חברת סאנופי-אוונטיס ישראל בע"מ, ח"פ 512645052, מכתובת גרקינוורק בניין E (קומה 1) ת"ד 47, קיבוץ יקום, 6097600 (להלן: "החברה").
  2. ההוראות שבמסמך תנאי שימוש, מדיניות הגנת פרטיות ומדיניות ה-Cookies (להלן ביחד: "תנאי השימוש") יחולו על שימוש באתר ויהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש באתר (להלן: "המשתמש") לבין החברה. לפיכך, אנא קרא את תנאי השימוש בעיון רב.
  3. שימוש המשתמש באתר מהווה את הסכמתו המפורשת של המשתמש להוראות תנאי השימוש. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש, עליו להימנע מלבצע כל שימוש באתר.
  4. החברה רשאית בכל עת ומבלי לתת על כך הודעה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק או להשהות את הפעלת האתר, באופן חלקי או כולל, או לתקן או לשנות את אופיו ותוכנו. למשתמש לא יהיו טענות כלפי החברה בגין שינוי כאמור.
  5. תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים וגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 
  6. כותרות הפרקים להלן מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.
  7. השימוש באתר מותר למטרות אישיות בלבד של המשתמש, ואין לבצע בו כל שימוש למטרות מסחריות.
  8. המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  9. השימוש באתר ובתכנים שבו הוא "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  10. במקרה בו תהא סתירה בין האמור באתר ו/או בין תוכן האתר לבין הוראות תנאי השימוש, תגברנה הוראות תנאי השימוש.
 2. מידע באתר ומידע שהמשתמש מוסר באתר
  1. האתר כולל מידע רפואי, טיפולי ומידע כללי אודות החברה, לרבות תחום פעילותה. יובהר כי המידע הינו על בסיס "AS-IS" והוא מוצג למטרות מידע בלבד ואין לראות בו חוות דעת רפואית או תחליף לייעוץ רפואי עם רופא מומחה.
  2. כמו כן, החברה רשאית לפרסם באתר מעת לעת חוות דעת של מומחים בתחומים הרלוונטיים לפעילותה של החברה, מאמרים, כתבות, פודקאסטים ועוד. החברה אינה אחראית למידת הדיוק או השלמות של כל מידע או דעה אשר נכללו בתכנים האמורים.
 3. קישורים לאתרים

האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה איננה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ולצד שלישי, בגין השימוש באתר ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם.

 1. שירות לקוחות

בשאלות לגבי מידע המוצג באתר או לפרטים נוספים בקשר לאתר או פעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים הבאים:

  1. בטלפון: 09-8633701, 09-8633081;
  2. בפקס: 09-8851444;
  3. בדואר: Greenwork Park מתחם העסקים בניין E, קומה 1, קיבוץ יקום, ת"ד A47, 6097600;
  4. בעמוד "צור קשר" באתר האינטרנט
 1. אחריות ושירות
  1. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש, למשתמש ולצד שלישי, בקשר עם שימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  2. החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מידע נכון אך מובהר, כי עלולים להופיע בו אי דיוקים או שגיאות. החברה לא תישא באחריות בקשר עם אי דיוקים או שגיאות כאמור.
  3. התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה, והמשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
  4. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד, אובדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא, ישיר ו/או עקיף אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר וכל הכרוך והקשור בכך.
 2. שיפוי

המשתמש מתחייב בזאת לשפות את החברה וכל מי מטעמה מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרם על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו בעקבות שימוש המשתמש באתר שלא כדין ו/או הפרת תנאי מתנאי השימוש.

 1. משלוח דברי פרסומת ודיוור ישיר
  1. החברה מציעה למשתמש לקבל מהחברה וכל מי מטעמה מידע על הטבות, מבצעים, הנחות ומידע שיווקי, לרבות דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשנ"ב-1982 (להלן: "ההודעות" ו-"החוק" בהתאמה). הסכמת המשתמש לקבלת ההודעות מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות החוק.
  2. במילוי הפרטים באתר המשתמש נותן את הסכמתו המפורשת לקבל את ההודעות בכל האמצעים האלקטרוניים לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, דוא"ל, הודעת מסר קצר, SMS ועוד.
 2. הפסקת פעילות האתר

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את פעילות האתר, לתקופה קצובה או לאלתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם האמור.

 1. קניין רוחני
  1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות כתבות, חוות דעת, מאמרים, פודקאסטים ועוד), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
  2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, חוות דעת, מאמרים, פודקאסטים, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
  3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים ע"י החברה, בבסיס הנתונים של החברה, בחוות הדעת, המאמרים, הפודקאסטים ועוד המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בחברה בלא קבלת הסכמה מפורשת של החברה מראש ובכתב.
  4. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה על פי הוראות תנאי השימוש בלבד.
  5. אין לעשות כל שימוש בסימן מסחרי או תמונה או דגם המופיעים באתר או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.
 2. משלוח מסמכים למשתמש
  1. החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש בדרך ממוחשבת ובאמצעים טכנולוגיים (לרבות באמצעות כתובת דוא"ל שהמשתמש מסר לחברה, SMS, הודעות ועוד), מסמכים בקשר עם ההזמנה לרבות מסמכים פיננסיים.
  2. מסמכים אלה כוללים, בין היתר, חשבוניות מס, קבלות, מסמכים שהחברה נדרשת לשלוח למשתמש במקרים של עסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) (ככל שרלוונטי), מסמכים שהחברה נדרשת לשלוח בהתאם לחוק הגנת הצרכן  ועוד. שימוש של המשתמש באתר מהווה הסכמה לקבל מסמכים כאמור  בדרך ממוחשבת כאמור בסעיף זה.
 3. שימושים אסורים

הפעולות הבאות הינן אסורות והמשתמש איננו רשאי (ואיננו רשאי להתיר לכל צד שלישי) לבצע את הפעולות הבאות:

  1. להשתמש באתר ו/או בתוכן לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה.
  2. להשתמש באתר ו/או בתוכן למטרות מסחריות או שאינן פרטיות.
  3. להסיר או להפריד מהתוכן ו/או מהאתר כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות של החברה או נותני הרישיון שלה, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®).
  4. להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות וזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.
  5. לפגוע ולשבש פעולות האתר או השרתים או הרשתות המאחסנות את האתר.
  6.  לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית האתר.
  7. לעקוף את האמצעים בהם החברה משתמשת על מנת למנוע או להגביל את הגישה לאתר.
  8. להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות של החברה, לרבות קניין רוחני של החברה.
  9.  למכור, לתת רישיון, או לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לאתר.
  10. להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.  
  11. להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש באתר.
 1. הפרת תנאי השימוש

הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין:

  1. לחסום את גישת המשתמש לאתר;
  2. לבטל את ההזמנה של המשתמש;
  3. לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו היא זכאית על פי כל דין.
 1. הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב-יפו.

 1. תנאים נוספים
  1. ככל שהוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ביהמ"ש כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית. כלומר, אם תנאי מתנאי שימוש אלה ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף, תנאי זה ימחק מתנאי השימוש ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר תנאי השימוש.
  2. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה לפי כל דין. 
  3. ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשב כויתור של החברה על זכות מזכויותיה לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין, ולא ישמש מניעה לתביעה על ידה או מי מטעמה, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.
  4. החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייבו את המשתמש. המשך השימוש של המשתמש לאחר עדכון התנאים יהווה הסכמה של המשתמש לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים שנערכו.  

מעודכן לחודש ספטמבר 2023.