Trách nhiệm Xã hội và Cộng đồng

Environmental sustainability & Resilience

Tiêu chuẩn ESG về 3 yếu tố Environmental (môi trường), Social (xã hội), và Governance (quản trị doanh nghiệp) thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững trên tất cả các lĩnh vực hoạt động tại Sanofi, từ nghiên cứu phát triển, sản xuất, vận hành…

Tầm nhìn Planet Care tại Sanofi đặt ra mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2030 và đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050

DE&I & Beyond the workplace

Sanofi là tập đoàn Dược phẩm đa quốc gia đầu tiên thúc đẩy văn hóa DE&I (Diversity – Đa dạng, Equity – Công bằng và Inclusion – Hòa nhập) trong môi trường làm việc, nhằm hướng đến xây dựng một cộng đồng đa dạng, giúp phát huy tối đa tiềm năng của nhân viên và đóng góp vào một thế giới hòa nhập, công bằng hơn cả trong và ngoài nơi làm việc