Právní ustanovení

Právní ustanovení, podmínky užití a ochrana osobních údajů

Společnost Sanofi s.r.o., se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5968 (dále jen "Sanofi") provozuje tuto webovou stránku (dále jen "webová stránka") pro vaši osobní informovanost, vzdělávání a komunikaci. Neváhejte s prohlídkou této webové stránky.

Tato část webových stránek obsahuje podmínky užití, které se vztahují na každého uživatele internetu, který tyto webové stránky navštíví, otevře, prohlíží, zobrazuje nebo k nim, resp. k jejich obsahu jinak přistupuje (dále jen „přístup“). Při jakémkoliv přístupu na tyto webové stránky se zavazujete tyto podmínky užití bez výjimky dodržovat. Protože se podmínky užití webových stránek mohou kdykoliv měnit bez předchozího oznámení, doporučujeme Vám, abyste je pravidelně kontrolovali.

Váš přístup na stránky www.sanofi.cz (dále jen „Stránky“) se řídí následujícími podmínkami a pravidly. Svým přístupem na Stránky potvrzujete, že budete níže uvedené podmínky a pravidla bez výjimky dodržovat a řídit se jimi.

Duševní vlastnictví

Stránky vlastní a provozuje společnost Sanofi s.r.o., IČ 44848200, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, součást skupiny Sanofi Group.

Veškeré informace zobrazené, přístupné nebo uváděné na Stránkách, včetně materiálů, dokumentů, souborů, návrhů, grafiky, technických nákresů, vybavení, kódů a vzhledu a uspořádání Stránek (dále jen „Materiály“) jsou ve vlastnictví francouzské mateřské společnosti Sanofi nebo dalších společností, které s ní tvoří koncern v souladu s § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „Skupina Sanofi“), a jsou chráněny podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), ve znění pozdějších předpisů, a podle dalších předpisů na ochranu duševního vlastnictví. Jakékoli užití Materiálů je možné pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti Sanofi a musí obsahovat následující doložku „Copyright © Sanofi 2013-2017. Všechna práva vyhrazena“.", totéž platí i pro jakékoliv změny, překlady či jinou formu zpracování Materiálu či předávání Materiálu dalších osobám.

Veškerá práva k Materiálům jsou vyhrazena, pokud není v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak. Všechny názvy produktů uváděné na stránkách www.sanofi.cz jsou řádně registrovanými ochrannými známkami společnosti Sanofi, případně jiné společnosti ze Skupiny Sanofi, není-li uvedeno, že je konkrétní název ve vlastnictví jiného subjektu. Ochranné známky, obchodní názvy, loga, názvy produktů a další označení uváděná na Stránkách jsou chráněna na národní i mezinárodní úrovni. Jakékoli jejich užití bez předchozího písemného souhlasu společnosti Sanofi je zakázáno.

Pokud si stáhnete jakýkoliv Materiál nebo jej použijete v jakékoliv jiné formě, činíte tak na své vlastní riziko. Společnost Sanofi není odpovědná za jakékoliv ztráty, které Vám v této souvislosti vzniknou, zejména pokud se týče dat, hardware nebo software. Odpovědnost za úmyslné jednání či hrubou nedbalost nebude tímto dotčena. Společnost Sanofi nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoliv porušení práv třetích stran.

Informace obsažené na těchto Stránkách byly sestaveny a zkontrolovány s řádnou péčí. Společnost Sanofi však nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za jejich přesnost, aktuálnost a úplnost. Tyto Stránky jsou určeny pro poskytování obecných informací a žádným způsobem nenahrazují odborné rady.

Povaha informací

Informace na těchto Stránkách, zejména informace finančního charakteru, nejsou výzvou k investicím. Nejedná se o nabídku ani poskytnutí investičních služeb ani o veřejnou nabídku jakýchkoliv investičních nástrojů. Informace nejsou nabídkou na úpis, koupi nebo jiné obchodování s akciemi či jinými cennými papíry vydanými společností Sanofi nebo kteroukoliv ze společností ze Skupiny Sanofi, ani s jakýmikoliv investičními nástroji. Společnost Sanofi upozorňuje, že finanční informace uveřejněné na Stránkách jsou pravidelně aktualizovány.

Je možné, že na Stránkách budou uveřejněny odborné komentáře týkající se obsahu Stránek či výňatky z článků v médiích. Tyto informace představují výhradně názor autorů, který se nemusí shodovat s názorem společnosti Sanofi. Citovaní odborníci nejsou zaměstnanci společnosti Sanofi a za zveřejnění svých názorů nedostávají od společnosti Sanofi žádnou odměnu. Společnost Sanofi také neodpovídá za přesnost ani úplnost informací v podobných materiálech. Odborné komentáře a články vyjadřují osobní názor autora a za žádných okolností je nelze ztotožňovat s názorem či stanoviskem společnosti Sanofi, která za jejich obsah nenese žádnou odpovědnost.

Stránky dále obsahují informace týkající se zdraví, kondice a zdravotní péče. Stránky mají pouze informativní účel a v žádném případě nenahrazují diagnózu nebo léčení praktickým lékařem ani radu lékárníka. Informace obsažené na Stránkách nejsou nabídkou stanovení diagnózy nemoci nebo fyzické poruchy ani nabídkou léčby na dálku a nenabádají k následnému předepsání jakéhokoli humánního léčivého přípravku prezentovaného na Stránkách. Vždy je třeba poradit se s lékařem či lékárníkem a pečlivě pročíst příbalové informace humánního léčivého přípravku.

Informace na těchto Stránkách neslouží k přesvědčování ani motivaci k využití nebo předepsání léčiv nebo ke klinickým testům produktů společnosti Sanofi ani jiné společnosti ze Skupiny Sanofi, ani není jejich cílem ovlivnit přímo nebo nepřímo jakékoli rozhodnutí týkající se společnosti Sanofi, jiné společnosti ze Skupiny Sanofi či jejich výrobků.

Odkazy na jiné stránky

Společnost Sanofi nenese odpovědnost za stránky jakékoli třetí osoby, na něž se lze dostat prostřednictvím odkazů na Stránkách. Společnost Sanofi nemá možnost kontrolovat obsah stránek třetích osob nezávislých na společnosti Sanofi. Existence odkazu na jiné stránky neznamená, že společnost Sanofi s obsahem těchto stránek nebo s jejich využitím souhlasí.

Uživatel Stránek musí přijmout nezbytná opatření k tomu, aby Stránky, ani zařízení, které používá k přístupu na Stránky, nebyly napadeny např. virem, trojským koněm či jiným škodlivým softwarem.

Stránky třetích osob mohou obsahovat odkazy vedoucí na Stránky. Žádný podobný odkaz nesmí být zveřejněn bez předchozího výslovného souhlasu společnosti Sanofi. Společnost Sanofi v žádném případě nenese odpovědnost za nedostupnost těchto stránek třetích osob a zároveň nekontroluje, neschvaluje ani neodpovídá za obsah, reklamu, produkty a další materiály dostupné prostřednictvím stránek třetích osob.

Informace o zpracování osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro společnost Sanofi s.r.o. i pro celou skupinu Sanofi Group velmi důležitá. Níže se můžete seznámit s informacemi o ochraně a zpracování Vašich osobních údajů a s právy, která můžete v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“)

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Sanofi s.r.o., sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 5968 (dále též „správce“ nebo „Sanofi“).

Kontaktní údaje

V případě jakýkoliv dotazů nebo požadavků ohledně zpracování osobních údajů můžete správce kontaktovat na adrese: Sanofi s.r.o., Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6 nebo můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů skupiny Sanofi Group (DPO) na adrese: Sanofi Global Privacy Office, Sanofi, 54 rue La Boétie, 75008 PARIS, France.

Jaké osobní údaje zpracováváme, jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů a jeho účel?

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, ve kterém jsme je získali přímo od Vás (např. prostřednictvím e-mailové nebo telefonické komunikace nebo jsme je získali z jiných veřejných zdrojů (např. databází veřejně dostupných na webových stránkách) nebo od třetích osob, pokud jsou tyto osoby oprávněny Vaše osobní údaje Sanofi předat.

Zpracovávané osobní údaje

V závislosti na účelu zpracování osobních údajů zpracováváme zejména následující osobní údaje:

1. Identifikační údaje, těmi se rozumí zejména jméno a příjmení, titul, datum narození, pohlaví, identifikační číslo, případně rodné číslo, pokud jeho zpracování vyžadují příslušné právními předpisy.

2. Kontaktní údaje, těmi se rozumí zejména adresa, telefonní číslo, fax, e-mailová adresa, případně další kontaktní údaje, které jste správci poskytl/a.

3. Údaje o zdravotním stavu, těmi se rozumí zejména údaje o anamnéze, užívaných lécích provedených vyšetřeních, nebo nežádoucích příhodách. Vzhledem k tomu, že jde o citlivé osobní údaje, jsou zpracovávány s náležitou péčí a je jim poskytnut vysoký standard ochrany.

4. Profesně kvalifikační údaje, těmi se rozumí údaje o Vašich pracovních zkušenostech a jiných skutečnostech uvedených ve Vašem životopisu nebo obdobné dokumentaci zaslané správci, v případ že se ucházíte o zaměstnání nebo v případě, že jste zdravotnickým odborníkem a tato data jsou nezbytná k ověření vašich znalostí a zkušeností (např. pokud máte být zařazen jako zkoušející do klinických hodnocení).

5. Údaje získané ze souborů cookies, v případě, že jste navštívili některou z webových stránek společností patřících do skupiny Sanofi Group.

Právní základ a účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme:

s Vaším souhlasem se zpracováním osobních údajů – v takovém případě Vám byl/a informace o zpracování osobních údajů poskytnuta před udělením Vašeho souhlasu. V případě, že máte jakékoliv doplňující dotazy nebo požadavky týkající se GDPR obraťte se prosím na správce prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů – v takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje na základě jiného právního titulu, nežli souhlasu, stanoveného v čl. 6 nařízení GDPR. Může se jednat zejména o zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, zpracování osobních údajů nutné pro plnění právní povinnosti, zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce.

Případy, kdy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě jiného právního titulu, než je souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou uvedeny níže. V následujícím textu můžete nalézt situaci, na základě které jste osobní údaje společnosti Sanofi poskytl/a, a seznámit se s právním základem, účelem a rozsahem zpracování Vašich osobních údajů.

1. Uzavíráte nebo zavřeli jste se společností Sanofi smlouvu, jednáte o její změně nebo ukončení?

Zejména v souvislosti s Vaší činností lékaře, farmaceuta či jiného zdravotnického pracovníka anebo v souvislosti s činností Vašeho zaměstnavatele jako zdravotnického zařízení s námi možná jednáte o uzavření, změně či ukončení smlouvy anebo plníte již uzavřenou smlouvu či přijímáte plnění z takovéto smlouvy. V těchto případech jsou zpracovávány zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje za účelem sjednání podmínek smlouvy či plnění takovéto smlouvy. Právní základ pro zpracování osobních údajů je v tomto případě splnění povinností ze smlouvy.

2. Jste zdravotnickým odborníkem a navštěvuje Vás reprezentant společnosti Sanofi?

V případě, že jste zdravotnickým odborníkem a navštěvuje Vás obchodní reprezentant společnosti Sanofi, zpracováváme Vaše kontaktní a identifikační údaje na základě oprávněného zájmu, jelikož máme jako farmaceutická společnost zájem na propagaci svých výrobků a zároveň také na edukaci lékařů ohledně našich produktů. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména za účelem vedení databáze zdravotnických odborníků a kontaktování Vaší osoby.

3. Ucházíte se o zaměstnání u společnosti Sanofi?

V případě, že jste uchazečem o zaměstnání, pak společnost Sanofi zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů, kontaktních údajů a profesně kvalifikačních údajů. Vaše osobní údaje společnost Sanofi jako správce zpracovává na základě oprávněného zájmu, jelikož je zpracování výše uvedených osobních údajů zásadní pro posouzení vhodnosti kandidáta pro konkrétní pracovní pozici. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro účely přijímacího řízení a vzájemné komunikace mezi vámi a společností. Vaše osobní údaje mohou být následně zpracovávány také pro uzavření pracovní či obdobné smlouvy o výkonu příslušné činnosti. Právním základem je v tomto případě splnění povinností ze smlouvy.

4. Jste zaměstnancem společnosti Sanofi?

V případě, že jste zaměstnancem společnosti Sanofi, pak společnost Sanofi zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů, kontaktních údajů a profesně kvalifikačních údajů. Vaše osobní údaje společnost Sanofi jako správce zpracovává na základě plnění povinností ze smlouvy, na základě plnění zákonné povinnosti, z titulu oprávněného zájmu nebo na základě souhlasu (ke zpracování na základě souhlasu dochází pouze za předpokladu, že je zaručena jeho dobrovolnost a svobodnost). O podrobnostech tohoto zpracovávání a souvisejících právech jsou zaměstnanci samostatně informováni.

5. Jste subjektem hodnocení v rámci klinického hodnocení?

V případě, že jste subjektem hodnocení v rámci klinického hodnocení, pak jsou Vaše osobní údaje zpracovány z titulu oprávněného zájmu. Vzhledem k tomu, že v rámci klinického hodnocení dochází rovněž ke zpracování tzv. citlivých osobních údajů, zpracováváme tyto údaje na základě čl. 9 odst. 2 písm. i) zpracování nezbytné z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví a na základě čl. 9 odst. 2 písm. j) zpracování z titulu vědeckého výzkumu. Osobní údaje o Vašem zdravotním stavu jsou zpracovávány s náležitou péčí a ochranou jako citlivé údaje, a to pouze za účelem uskutečnění příslušného klinického hodnocení a po dobu nezbytně nutnou k naplnění takového účelu. O podrobnostech tohoto zpracovávání a souvisejících právech jsou subjekty hodnocení samostatně informováni písemnou formou v rámci klinického hodnocení.

6. Nahlásil/a jste nežádoucí účinky léčivých přípravků (provedl/a jste tzv. farmakovigilanční hlášení)?

V případě, že jste nahlásil/a společnosti Sanofi nežádoucí účinky a provedl/a jste tak tzv. farmakovigilanční hlášení, zpracovává společnost Sanofi jako správce Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: identifikační údaje (iniciály, případně i jméno, příjmení, adresa, datum narození, pohlaví), kontaktní údaje, údaje o zdravotním stavu (zdravotní stav (anamnéza), užívané léčivé přípravky a údaje o nežádoucích účincích a jiných informacích o bezpečnosti léčivých přípravků), případně jiné informace, pokud jsou Správci poskytnuty. Ke zpracování těchto osobních údajů dochází na základě plnění zákonné povinnosti podle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 387/2007 Sb., o léčivech v platném znění a dále vyhl. č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem sledování bezpečnosti léčivých přípravků v rozsahu identifikačních popřípadě kontaktních údajů a citlivých údajů o zdravotním stavu, které správci poskytnete.

V případě, že jste lékař a Vaše hlášení obsahovalo osobní údaje dalších osob (pacientů), prosím informujte příslušné pacienty o zpracování osobních údajů v rozsahu této informace o zpracování osobních údajů.

7. Obrátil/a jste se na společnost Sanofi s dotazem ohledně užívání, dostupnosti produktů Sanofi nebo s jiným obdobným dotazem (tzv. medicínské dotazy)?

V případě, že jste se na společnost Sanofi obrátil/a s tzv. medicínským dotazem zpracovává společnost Sanofi jako správce Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, jelikož považuje za důležité poskytnout Vám požadované informace týkající se léčivých přípravků Sanofi, zejména s ohledem na to, že tyto informace mohou mít vliv na správné užívání předmětných přípravků a především pak také na Vaše zdraví. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v nezbytném rozsahu a pouze proto, abychom Vám mohli poskytnout odpověď na Váš dotaz. V minimální rozsahu mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 30 let.

8. Jsou Vám zasílána obchodní sdělení nebo jste příjemcem jiné marketingové nebo obchodní komunikace?

Pokud Vám společnost Sanofi zasílá obchodní sdělení, zpracovává k tomuto účelu zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje. Společnost Sanofi jako správce je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pro tento účel na základě svého oprávněného zájmu, v případě, kdy jste Vy (nebo Váš zaměstnavatel) se společností Sanofi již dříve navázal/a obchodní vztah. V ostatních případech je společnost Sanofi jako správce oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje pro tento účel na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze za účelem vedení databáze obchodních partnerů společnosti a zasílání těchto obchodních sdělení.

9. Jste lékařem, jiným zdravotnickým odborníkem nebo jiným členem týmu, který se podílí na klinickém hodnocení nebo na neintervenční studii?

V případě, že jste lékař, jiný zdravotnický odborník nebo jiný člen týmu podílející se na klinickém hodnocení nebo na neintervenční studii, zpracováváme Vaše osobní údaje na základě smlouvy, kterou jste uzavřel/a se společností Sanofi nebo na základě smlouvy, kterou společnost Sanofi uzavřela s Vaším zaměstnavatelem. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu identifikačních údajů, kontaktních údajů a případně také profesně kvalifikačních osobních údajů prokazujících Vaše odborné znalosti nebo zkušenosti. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely vedení databáze lékařů podílejících se klinických hodnoceních nebo na neintervenčních studiích a kontaktování Vaši osoby v souvislosti s těmito aktivitami. Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpracovány pro administrativní účely spojené s realizací smlouvy (např. vyplácení odměny.)

Pokud jste lékařem, který se podílí na klinickém hodnocení, pravděpodobně jste podepsal tzv.“Financial Disclosure“ jeho podepsání vyžaduje Úřad pro léky a potraviny (FDA) v souladu s příslušnou legislativou USA. V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů a výše odměny poskytnuté za provedení klinického hodnocení. Pro tento účel jsou Vaše osobní údaje zpracovány z titulu plnění zákonné povinnosti.

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Vzhledem k tomu, že mezi sebou společnosti patřící do skupiny Sanofi Group úzce spolupracují, mohou mezi sebou v některých případech sdílet Vaše osobní údaje, zejména prostřednictvím databází a systémů, které jsou zaměstnancům společností skupiny Sanofi Group přístupné.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny rovněž externím poskytovatelům služeb za účelem poskytování jejich služeb, jako např. hostování internetových stránek, analýzy dat, poskytování informačních technologií a související infrastruktury, služby zákazníkům, doručování e-mailů, audit, zpracování a analýza farmakovigilančních údajů, právní, daňové, účetní a další služby.

Vaše osobní údaje mohou být rovněž zpřístupněny dalším společnostem, s nimiž spolupracujeme v oblasti konkrétních produktů nebo služeb. Mohou sem patřit naši partneři v oblasti společné propagace výrobků, které vyrábíme a uvádíme na trh v rámci vzájemné spolupráce.

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny také správním orgánům, orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné správy v případě, že je takové zpřístupnění vyžadováno příslušnými právními předpisy.

Pokud se účastníte klinického hodnocení jako zkoušející lékař mohou být Vaše osobní údaje předány rovněž Úřadu pro léky a potraviny (FDA)

Vaše osobní údaje mohou být rovněž poskytnuty třetím osobám v souvislosti s reorganizací, fúzí, prodejem, společným podnikem, postoupením, převodem nebo jiným nakládáním s celou naší společností nebo její částí, jejím majetkem nebo akciemi (zahrnující také insolvenční nebo obdobné soudní řízení).

Předávání osobních údajů do třetích zemí

Vaše osobní údaje mohou být předávány společnostem patřícím do skupiny Sanofi Group nebo jejich smluvním partnerům, kteří mají sídlo mimo EU. Pokud budou osobní údaje předávány do zemí mimo EU, zajistí společnost Sanofi jako správce i v tomto případě náležitou úroveň ochrany Vašich osobních údajů, zejména tak, že příjemce těchto údajů bude vázán standardními smluvními doložkami EU na ochranu osobních údajů.

Jakýkoliv přenos údajů se provádí v rámci (i) závazných podnikových pravidlech společnosti Sanofi schválených francouzskou agenturou pro ochranu osobních údajů, (ii) standardních smluvních dokladů vypracovaných Evropskou komisí a schválenými francouzskými agenturami pro ochranu osobních údajů, (iii) globálních zásad společnosti Sanofi o ochraně soukromí a osobních údajů.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou nebo přípustnou pro stanovené účely, pro něž byly získány, podle retenční politiky (Records management policy) a podle zákonem stanovených lhůt pro archivaci a skartaci.

Mezi kritéria používaná k určení délky uchování údajů patří: (i) doba, po kterou trvá smluvní vztah; (ii) existence právní povinnosti, (iii) přípustnost takového uchování vzhledem k našemu oprávněnému zájmů a (iv) zákonem stanovené lhůty pro archivaci a skartaci.

Jaká práva můžete v souvislosti se zpracováním osobních údajů uplatnit?

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo požadovat po společnosti Sanofi jako správci informaci o tom, zda jsou Vaše konkrétní osobní údaje zpracovány, jaký je účel jejich zpracování, jaké kategorie Vašich osobních údajů společnost Sanofi zpracovává, kdo je příjemcem Vašich osobních údajů, po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány a jaká práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů máte. Společnosti Sanofi jako správce má rovněž povinnost poskytnout Vám informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje předávány do třetích zemí. Můžete také po společnosti Sanofi jako správci bezplatně požadovat kopii zpracovaných osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

V případě, že zjistíte, že Správce zpracovává Vaše nesprávné osobní údaje, máte právo na jejich opravu. Pokud je to s přihlédnutím k účelu zpracování osobních údajů přípustné, můžete rovněž požadovat doplnění svých osobních údajů.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů, avšak pouze za předpokladu, že:

Vaše osobní údaje již není nutné zpracovávat pro účely, pro které byly shromážděny, odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný důvod pro jejich zpracování, vznesete námitku proti zpracování osobních údajů, pokud jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a neexistuje žádný oprávněný zájem správce, který by převažoval nad Vašimi zájmy, vznesete námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, se prokáže, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy.

I v případě, že se prokáže, že existuje jeden z výše uvedených předpokladů pro výmaz osobních údajů, mohou být Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu dále zpracovávány, pokud přetrvává jiný právní důvod pro jejich zpracování (např. plnění zákonné povinnosti správce).

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je společnost Sanofi jako správce povinna omezit, pokud bude splněna některá z níže uvedených podmínek:

popíráte přesnost osobních údajů, v takovém případě správce omezí zpracování Vašich osobních údajů na dobu nezbytnou k ověření přesnosti osobních údajů, neexistuje právní základ pro zpracování osobních údajů, ale před výmazem osobních údajů upřednostňujete jejich omezení, správce Vaše osobní údaje již nepotřebuje, ale Vy je požadujete k určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků, vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, v takovém případě bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno do doby, než se prokáže, zda převažují oprávněné důvody správce zpracovávat Vaše osobní údaje (podle výsledku prokazování budou následně Vaše osobní údaje vymazány anebo nadále zpracovávány).

Právo na přenositelnost osobních údajů

V případě, že společnosti Sanofi jako správce zpracovává Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo na základě plnění smluvní povinnosti, máte rovněž právo získat Vaše osobní údaje, které jste správci poskytl/a, a to ve strukturovaném, běžně používaném a čitelném formátu. V rámci výkonu práva na přenositelnost máte právo, aby Vaše osobní údaje byly předány přímo jinému správci údajů. Za zpracování Vašich osobních údajů tímto jiným správcem již společnost Sanofi nenese žádnou právní odpovědnost.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Námitku proti zpracování Vašich osobních údajů můžete vznést v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovány na základě oprávněného zájmu správce. Pokud následně správce neprokáže závažné oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy a svobodami, nebudou již Vaše osobní údaje na základě předmětného oprávněného zájmu správce nadále zpracovávány.

Námitku proti zpracování osobních údajů můžete vznést také v případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu. V takovém případě nebudou Vaše osobní dále zpracovávány bez dalšího prokazovaní.

Právo podat stížnost k dozorovému orgánů

V případě, že se domníváte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, můžete se svou stížností obrátit na dozorový úřad – Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Soubory cookies

Kromě osobních údajů, které společnost Sanofi získává přímo od Vás nebo z veřejných zdrojů, společnost Sanofi rovněž zpracovává informace z tzv. cookies. Cookies jsou malé soubory písmen a čísel, které mohou shromažďovat údaje o chování uživatele na webových stránkách. Takto získané informace však společnost Sanofi nepoužívá za účelem Vaší identifikace, ale výhradně za účelem statistiky nebo diagnostikování problémů souvisejících s webovou stránkou nebo serverem. Více o souborech cookies používaných na našich webových stránkách se můžete dozvědět v textu níže.

Soubory cookies používáme k tomu, abychom mohli lépe porozumět způsobu, jakým jsou naše internetové stránky používány a aby bylo možné zlepšit navigaci v rámci těchto Stránek. Soubory cookies nám například pomáhají určit, zda již byla určitá stránka, která je součástí našeho webu, zobrazena. Soubory cookies nám mohou také říci, zda jste naše Stránky již v minulosti navštívili, či zda jste novým návštěvníkem. Soubory cookies, které používáme, neshromažďují informace umožňující identifikaci konkrétní osoby vyjma IP adresy. Pokud si nepřejete soubory cookies přijímat, můžete v nastaveních vašeho internetového prohlížeče všechny soubory cookies z pevného disku vašeho počítače vymazat, zablokovat jejich příjem a můžete také nastavit, abyste byli před uložením každého jednotlivého souboru na tuto skutečnost upozorněni.

Dovolujeme si vás informovat, že společnost Sanofi shromažďuje informace o Vašem použití našich stránek prostřednictvím cookies také za účelem marketingu. Máte možnost tato cookies odmítnout. V případě, že takové zpracování neodmítnete, použijeme získané informace k analýze uživatelského chování návštěvníků našich webových stránek a také pro zobrazování specifické reklamy na našich Stránkách. Budeme Vám zobrazovat reklamy nebo obsah, u nichž na základě Vašeho uživatelského chování důvodně předpokládáme, že odpovídají vašim zájmům, a vám je tudíž zobrazováno menší množství náhodně vybírané reklamy nebo nepreferovaný obsah.

Informace o cookies a možnost vypnutí naleznete rovněž zde: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. Svůj internetový prohlížeč můžete nastavit takovým způsobem, aby soubory cookies nemohly být ukládány na Váš pevný disk a/nebo abyste byli vždy dotázáni, zda si přejete soubory cookies povolit. Povolené soubory cookies můžete také kdykoliv vymazat. Podrobné informace o těchto funkcích naleznete v návodu k použití vašeho internetového prohlížeče. Vysvětlení ve formě textu s obrázky pro prohlížeče Firefox, Microsoft Internet Explorer a Google Chrome naleznete rovněž pod tímto odkazem http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby. Pokud nepovolíte ukládání souborů cookies, může dojít k omezení funkčnosti našich webových stránek.

Na našich Stránkách jsou používány následující cookies:

Naše stránky používají také službuGoogle Analytics, což je webová analytická služba společnosti Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics využívá specifický formát souborů „cookie“, tj. textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači a umožňuje analýzu vašeho používání Stránek. Informace o používání těchto Stránek vygenerované souborem cookie jsou běžně přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou ukládány. Rádi bychom zdůraznili, že služba Google Analytics byla na těchto webových stránkách rozšířena tak, aby zahrnovala kód „gat._anonymizeIp();“ pro zajištění anonymního záznamu IP adres (takzvané maskování IP adresy). Vzhledem k anonymizaci IP adres na těchto webových stránkách je vaše IP adresa společností Google v rámci EU a států EHS zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je na server společnosti Google do USA přenášena úplná IP adresa a teprve tam dochází k jejímu zkrácení. Společnost Google tyto informace využívá pro analýzu způsobu, jakým tyto Stránky používáte, a na základě těchto údajů zpracovává přehledy o aktivitách na Stránkách a poskytuje nám dodatečné služby týkající se používání webových stránek a používání Internetu. Můžete společnosti Google v zaznamenávání dat o vašem použití Stránek generovaných souborem cookie a ve zpracování těchto údajů zabránit stažením a nainstalováním plug-in modulu prohlížeče, jenž je dostupný pod odkazem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Další informace po podmínkách použití a o ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete na stránkách http://www.google.com/analytics/terms/us.html, http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=en nebo http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Stránky nejsou určeny k získávání důvěrných informací od uživatelů.

V důsledku této skutečnosti nebudou žádné informace (ve formě dokumentů, dat, grafiky, otázek, návrhů apod.), které na Stránkách uveřejníte, považovány za důvěrné, s výjimkou výše zmíněných osobních údajů. Poskytnutím informací opravňujete společnost Sanofi k tomu, aby s těmito informacemi nakládala, reprodukovala je, upravovala nebo předávala dál, vždy však pouze za účelem vyřízení Vaší žádosti.

Neposkytujte prostřednictvím Stránek žádné osobní údaje jiných osob ani informace, které jsou důvěrné nebo které tvoří obchodní tajemství.

Omezení odpovědnosti

Společnost Sanofi se podle svých nejlepších schopností snaží o úplnost a přesnost informací na Stránkách, jejichž obsah ovšem může měnit kdykoli bez předchozího oznámení. Společnost Sanofi nicméně nemůže plně garantovat přesnost, určitost, aktuálnost či úplnost informací na Stránkách. Společnost Sanofi nenese odpovědnost za následující jevy:

jakákoli nepřesnost, neurčitost, neaktuálnost nebo neúplnost informací na Stránkách

jakákoli újma způsobená zásahem třetí osoby, vedoucím ke změně informací nebo materiálů na Stránkách

jakákoli újma, bez ohledu na příčinu, původ, povahu nebo následky, a to i v případě, že společnost Sanofi věděla o možnosti vzniku této újmy, bez ohledu na to, zda byla újma způsobena v důsledku (i) přístupu nebo nemožnosti přístupu na Stránky, (ii) využití Stránek, včetně jakéhokoli poškození nebo viru, který napadl operační systém uživatele nebo jakýkoli jiný produkt, a/nebo (iii) spolehnutí se na jakékoli informace přímo nebo nepřímo poskytnuté na Stránkách.

Materiály na Stránkách jsou poskytovány, jak stojí a leží. Společnost Sanofi neodpovídá za jejich vhodnost či způsobilost jejich užití k určitému účelu.

Dostupnost Stránek

Jako uživatel berete na vědomí, že (i) je technicky nemožné, aby Stránky fungovaly bezvadně, a společnost Sanofi nenese za vady fungování Stránek žádnou odpovědnost, (ii) technické chyby mohou vést k dočasné nedostupnosti Stránek, a (iii) fungování Stránek může být negativně ovlivněno okolnostmi mimo působnost společnosti Sanofi, např. stavem telekomunikačních linek mezi společností Sanofi a uživatelem nebo stavem jiných systémů nebo sítí.

Společnost Sanofi a/nebo dodavatelé společnosti Sanofi mohou kdykoli dočasně nebo trvale modifikovat nebo přerušit fungování Stránek nebo jejich části kvůli údržbě, vylepšení nebo změnám Stránek, aniž by tím společnosti Sanofi vznikla jakákoliv odpovědnost.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto Stránky a jejich obsah se řídí českým právem. O případných sporech budou rozhodovat české soudy.

Právní ustanovení

Odpovědný redaktor Stránek:

Oddělení komunikací,
Sanofi s.r.o.,
Generála Píky 430/26,
Dejvice, 160 00 Praha 6

Vydavatel a editor:

Oddělení komunikací,
Sanofi s.r.o.,
Generála Píky 430/26,
Dejvice, 160 00 Praha 6

Hosting

Amazon Web Services Ireland Limited
One Burlington Plaza
Burlington Road
Dublin 4, Ireland

Podmínky pro nákup zdravotnických prostředků společnosti Sanofi

Informace týkající se Opella Healthcare Czech s.r.o.

Společnost Opella Healthcare Czech s.r.o., IČ 09434496, se sídlem Generála Píky 430/26, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 336268 je dceřinou společností společnosti Sanofi s.r.o. Níže naleznete Informace o zpracování osobních údajů společnosti Opella Healthcare Czech s.r.o.

Podmínky pro nákup zdravotnických prostředků společnosti Opella Healthcare Czech s.r.o.