Data privacy

Sanofi Data Privacy Verklaring

1. Ons engagement

SANOFI begrijpt volledig het belang van privacy en de bescherming van persoonsgegevens in het digitale tijdperk en zet zich in om een adequaat niveau van gegevensbescherming te waarborgen voor alle personen met wie Sanofi te maken heeft. Dit omvat met name:

 • Patiënten en hun familieleden of naasten,
 • Deelnemers aan klinische proeven,
 • Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg,
 • Gebruikers van onze producten en diensten, inclusief gebruikers van websites en apps,
 • Vertegenwoordigers van onze aannemers en zakenpartners,
 • Vertegenwoordigers van de wetenschappelijke gemeenschap, enz.
 • Sollicitanten

2. Wat u in dit document vindt

Deze Sanofi Privacyverklaring (“Beleid”) beschrijft de praktijken van SANOFI om te zorgen voor een adequate bescherming van persoonsgegevens, d.w.z. alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, voor alle gegevensverwerking die wordt uitgevoerd in het kader van haar bedrijf en activiteiten ("Persoonsgegevens"). Het doel van dit beleid is om u te helpen begrijpen:

 • DE DOELEINDEN: voor welke redenen en doeleinden SANOFI uw Persoonsgegevens verwerkt
 • OP WELKE GROND: op welke basis verwerkt SANOFI uw Persoonsgegevens
 • WAAR VANDAAN: uit welke bronnen verzamelt SANOFI uw Persoonsgegevens
 • WIE: wie zijn de geautoriseerde partijen aan wie SANOFI uw Persoonsgegevens mag bekendmaken
 • WAAR: waar SANOFI en haar geautoriseerde partijen uw Persoonsgegevens kunnen verwerken
 • HOE VEILIG: wat SANOFI doet om uw Persoonsgegevens te beschermen
 • HOE LANG: SANOFI's benadering van het definiëren van de bewaartermijn van uw Persoonsgegevens
 • UW RECHTEN: wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen
 • HOE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN: waar en hoe u ons kunt bereiken als u uw rechten wilt uitoefenen of als u een vraag hebt

3. Welke verwerkingsactiviteiten dekt deze Privacyverklaring?

Dit Beleid is bedoeld om van toepassing te zijn op alle verwerkingsactiviteiten die SANOFI uitvoert ten aanzien van de personen met wie SANOFI te maken heeft in zijn professionele bedrijfsactiviteiten. Specifieke privacy- en gegevensbeschermingsinformatieverklaringen ("Privacyverklaring") en/of toestemmingsformulieren zullen, indien nodig, aan u worden meegedeeld met betrekking tot specifieke situaties waarin SANOFI uw Persoonsgegevens kan verwerken. Deze Privacyverklaringen zullen in meer detail beschrijven hoe uw Persoonsgegevens zullen worden verwerkt in verband met de verwerking in kwestie. Als de wetgeving van uw land dit vereist, kunnen dit Beleid en/of deze Privacyverklaringen worden aangevuld met lokale dwingende bepalingen, naargelang het geval.

De rol van SANOFI

Voor de doeleinden van dit Beleid betekent SANOFI: Sanofi en al haar gelieerde ondernemingen. In elke Privacyverklaring wordt uiteengezet welke SANOFI-entiteit bepaalt om welke redenen (d.w.z. de doeleinden) uw Persoonsgegevens worden verwerkt, evenals de middelen (d.w.z. de middelen) die aan een dergelijke verwerking zijn toegewezen.

Geldigheid en evolutie van dit Beleid
Dit Beleid kan van tijd tot tijd door SANOFI worden gewijzigd, met name om de voorwaarden aan te passen aan evoluties of wijzigingen van toepasselijke wetgevingen en/of aan de praktijken van SANOFI. Wijzigingen zijn beschikbaar op deze pagina. Wij nodigen u uit om dit beleid regelmatig te controleren.

4. De doeleinden: SANOFI verzamelt uw Persoonsgegevens altijd voor expliciete en legitieme doeleinden

SANOFI verzamelt uw Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om onze bedrijfsvoering uit te voeren; marketing en verkoop uit te voeren; te reageren op uw verzoeken; om onze interacties en vergaderingen bij te houden, zoals wanneer u contact met ons opneemt voor informatie en ondersteuning;
 • om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen die van toepassing zijn op SANOFI; de veiligheid bewaken; bijwerkingen te beheren; preventie- en onderzoeksactiviteiten uit te voeren; administratieve formaliteiten, registratie, aangiften of audits uit te voeren;
 • het bieden van patiënten ondersteuning, ondersteunende diensten voor de gezondheidszorg, patiënten betrokkenheid en receptinformatie; claims beheren, inclusief verzekeringsclaims;
 • onderzoek en ontwikkeling te verrichten; klinische studies, registers en proeven uit te voeren; het beheren en valideren van de werving en deelname van personen aan studies, proeven en andere operaties; demografische gegevens te analyseren; speciale programma's, activiteiten, proeven, evenementen of promoties aan te bieden via onze diensten; markt- of consumentenstudies uit te voeren;
 • om u toegang te bieden tot online diensten, applicaties en platforms; uw online accounts te beheren;
 • om ons in staat te stellen u te identificeren of te authentiseren; geef of verifieer uw inloggegevens, onder meer via wachtwoorden, wachtwoordhints, beveiligingsinformatie en -vragen, door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs, nummer van zorgverleners, rijbewijsgegevens en paspoortgegevens;
 • om onze producten en diensten te verbeteren en te ontwikkelen; gebruikstrends te identificeren en nieuwe producten en diensten te ontwikkelen; begrijpen hoe u en uw apparaat omgaan met onze diensten; veiligheidsproblemen volgen en erop reageren; de effectiviteit van onze promotiecampagnes te bepalen, enquêtes uitvoeren;
 • om uw ervaring bij het gebruik van onze diensten te personaliseren; ervoor te zorgen dat onze diensten worden gepresenteerd op de manier die het beste bij u past; uw professionele en persoonlijke interesses in onze inhoud, producten en diensten of andere inhoud te begrijpen en onze inhoud aan te passen aan uw behoeften en voorkeuren; u producten en aanbiedingen op maat te presenteren;
 • om ons in staat te stellen met u te communiceren; te reageren op uw verzoeken of vragen; ondersteuning bieden voor producten en diensten; u te voorzien van belangrijke informatie, administratieve informatie, vereiste kennisgevingen en promotiemateriaal; u nieuws en informatie te sturen over onze producten, onze diensten, onze merken, onze activiteiten; professionele evenementen en congressen te organiseren en te beheren, inclusief uw deelname aan dergelijke evenementen;
 • om betalingen te verwerken die we mogelijk in een specifieke situatie moeten uitgeven; uw financiële gegevens te verifiëren; verdere betalingen te vergemakkelijken.
 • het aanbieden van donaties en sponsoring;
 • om te reageren op juridische verzoeken van administratieve of gerechtelijke autoriteiten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving; voldoen aan een dagvaarding, vereiste registratie of juridisch proces
 • om onze rechten en belangen te beschermen; de gezondheid, veiligheid en beveiliging van sanofi-personeel en -gebouwen te beschermen; interne audits, asset management, systeem- en andere bedrijfscontroles uit te voeren; bedrijfsadministratie beheren (financiën en boekhouding, fraudemonitoring en -preventie); de veiligheid van onze diensten en activiteiten te handhaven; onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom te beschermen, om ons in staat te stellen beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden of de schade die we kunnen oplopen indien nodig te beperken; om onszelf te beschermen tegen mogelijke frauduleuze acties.

5. Op welke grond? SANOFI zal uw Persoonsgegevens altijd rechtmatig verwerken

 • Afhankelijk van de gegevensverwerking die op het spel staat, zal SANOFI uw Persoonsgegevens over het algemeen verwerken op een van de volgende wettelijke grondslagen:

 • uw voorafgaande toestemming: wanneer u duidelijk uw goedkeuring hebt gegeven aan de verwerking van uw Persoonsgegevens door SANOFI. In de praktijk betekent dit over het algemeen dat SANOFI u zal vragen om een document te ondertekenen, of om een online "opt-in" -formulier in te vullen of om een relevante procedure te volgen om u volledig te informeren en vervolgens de beoogde gegevensverwerking duidelijk te accepteren of te weigeren.

 • een contractuele relatie tussen u en SANOFI: in dat geval is de verwerking van uw Persoonsgegevens over het algemeen noodzakelijk voor de uitvoering of de uitvoering van het contract; dit betekent dat als u niet wilt dat SANOFI uw Persoonsgegevens in die context verwerkt, SANOFI verplicht kan of zal zijn om te weigeren een dergelijk contract met u aan te gaan of niet in staat zal zijn om de producten of diensten te leveren die onder dit contract vallen.

 • wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de activiteiten van SANOFI; SANOFI is bijvoorbeeld verplicht om geneesmiddelenbewakingsprocedures te implementeren om de nadelige effecten van op de markt gebrachte producten te monitoren, wat over het algemeen het verzamelen en bewaren van Persoonsgegevens inhoudt.
 • het "legitieme belang" van SANOFI in de zin van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In een dergelijk geval zal SANOFI rekening houden met uw fundamentele rechten en belangen om te bepalen of de verwerking legitiem en rechtmatig is.

SANOFI kan zich van geval tot geval baseren op andere rechtsgronden, zoals de bescherming van uw vitale belangen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zoals uiteengezet in de toepasselijke Privacyverklaring.

6. Waar komen de Persoonsgegevens vandaan?

SANOFI verzamelt altijd Persoonsgegevens uit betrouwbare bronnen.

SANOFI kan uw Persoonsgegevens uit verschillende bronnen verzamelen:

 • Gegevens die u ons meedeelt via verschillende media, via registraties, onderzoeken of directe en indirecte interacties met SANOFI. Bijvoorbeeld gegevens die u verstrekt om u te registreren voor wetenschappelijke evenementen gesponsord door SANOFI, om een online aanvraag in te dienen, om ons een verzoek om informatie te sturen, enz.
 • Gegevens die we automatisch verzamelen, bijvoorbeeld bij het volgen van uw interacties met onze websites, platforms, applicaties en diensten via bepaalde technologieën, zoals cookies.
 • Gegevens die we verzamelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving uit openbare bronnen die beschikbaar zijn, inclusief gegevens die door u in alle dragers zijn gepubliceerd.
 • Gegevens die we legaal van derden verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer we mogelijk contact- of financiële informatie moeten bevestigen of om de licentiestatus van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg te verifiëren. In een dergelijk geval ontvangen we dergelijke Persoonsgegevens over het algemeen van derden die bevoegd zijn om dit te doen in het kader van hun eigen privacy- en gegevensbeschermingsbeleid of in overeenstemming met de wet. Indien van toepassing, zullen we u in de Privacyverklaring informeren over de identiteit van die derden en zullen we u uitnodigen om hun privacy- en gegevensbeschermingsbeleid te raadplegen om te informeren naar de oorsprong van dergelijke Persoonsgegevens en de staat van hun verzameling.
Over kinderen Persoonsgegevens

Hoewel we in sommige gevallen Persoonsgegevens over kinderen kunnen verzamelen met toestemming van zijn/haar ouder of voogd voor de levering van onze diensten, zoals klinische activiteiten of voor patiënt ondersteuningsprogramma's, vragen we niet anderszins bewust Persoonsgegevens van of verkopen we aan kinderen. Als een ouder of voogd zich ervan bewust wordt dat zijn of haar kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, moet hij of zij contact met ons opnemen zoals beschreven in het gedeelte 'Contact met ons opnemen' hieronder. We zullen stappen ondernemen om dergelijke informatie uit onze database te verwijderen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten.

7. Wie heeft toegang tot Persoonsgegevens: SANOFI deelt uw Persoonsgegevens alleen met geautoriseerde partijen

Voor de hierboven beschreven doeleinden kan het nodig zijn dat SANOFI uw Persoonsgegevens deelt met de volgende geautoriseerde derden:

 • Sanofi en haar dochterondernemingen
 • onze partners (professionals en organisaties in de gezondheidszorg, distributeurs, andere leden van de gezondheidszorg en farmaceutische industrie)
 • geselecteerde leveranciers, dienstverleners of verkopers die handelen volgens onze instructies voor websitehosting, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderafhandeling, informatietechnologie en gerelateerde infrastructuurvoorziening, klantenservice, e-mailbezorging, auditing, enz.
 • juridische of administratieve autoriteiten, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, inclusief wetten buiten het land waar u woont
 • potentiële overnemers en andere belanghebbenden in geval van een fusie, juridische herstructureringsoperaties zoals overnames, joint ventures, toewijzingen, spin-offs of afstotingen.
 • sponsors van sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke promoties

SANOFI moet mogelijk uw Persoonsgegevens delen met andere derden, in welk geval u naar behoren wordt geïnformeerd via de toepasselijke Privacyverklaring. In ieder geval zal SANOFI eisen dat dergelijke derden:

 • zich ertoe verbinden om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en de principes van dit Beleid;
 • zal de Persoonsgegevens alleen verwerken voor de doeleinden beschreven in dit Beleid; en
 • passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren die zijn ontworpen om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te beschermen.

8. Waar Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen: SANOFI zorgt ervoor dat de overdracht van uw Persoonsgegevens buiten de EU wordt gewaarborgd

SANOFI is een multinationale organisatie met filialen, partners en onderaannemers in vele landen over de hele wereld. Om die reden kan het nodig zijn dat SANOFI uw Persoonsgegevens overdraagt (via toegang, visualisatie, opslag..) in andere rechtsgebieden, waaronder van de Europese Economische Ruimte naar buiten de Europese Economische Ruimte, in landen die mogelijk niet worden beschouwd als landen die hetzelfde beschermingsniveau bieden als het rechtsgebied waarin u bent gevestigd.

Waarborgen voor internationale overdracht van Persoonsgegevens: In gevallen waarin SANOFI Persoonsgegevens buiten de Europese Unie moet overdragen, zal zij ervoor zorgen dat passende waarborgen, zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zullen worden geïmplementeerd (met inbegrip van, met name, de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie, indien van toepassing).

In dit verband en in het bijzonder voor de overdracht binnen de groep van Persoonsgegevens die zijn geïmplementeerd voor klinische studies en geneesmiddelenbewakingsdoeleinden, heeft SANOFI haar door de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU gevalideerde "Bindende Bedrijfsregels" (Binding Corporate Rules) geïmplementeerd en zal deze toepassen.

9. Hoe veilig: SANOFI implementeert beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen

We hebben een verscheidenheid aan technologische en organisatorische procedures en maatregelen geïmplementeerd om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens te waarborgen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik en openbaarmaking. Bij deze maatregelen wordt rekening gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard en de omvang, context en doeleinden van de verwerking, evenals het risico van verschillende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

We slaan uw Persoonsgegevens bijvoorbeeld op servers op met verschillende soorten technische en fysieke toegangscontroles, die bijvoorbeeld, indien van toepassing, codering kunnen omvatten. We kunnen ook persoonlijke gegevens samenvoegen, pseudonimiseren of anonimiseren om ervoor te zorgen dat er geen persoonlijk identificeerbare informatie aan derden wordt doorgegeven.

10. Hoe lang: wij bewaren uw Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk

SANOFI bewaart uw Persoonsgegevens alleen voor de periode die nodig is om de in dit Beleid beschreven doeleinden te vervullen.

Bij wijze van uitzondering kan SANOFI worden verplicht om uw Persoonsgegevens langer te bewaren zoals vereist of toegestaan door de wet, of als dat nodig is om haar rechten en belangen te beschermen. In een dergelijk geval wordt u op de hoogte gebracht van de beoogde bewaartermijn in de toepasselijke Privacyverklaring.

11. Uw rechten: SANOFI zorgt ervoor dat u uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens kunt uitoefenen

U kunt uw rechten uitoefenen zoals bepaald door de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Daartoe informeert SANOFI u dat u het recht heeft om:

 • om op eenvoudig verzoek toegang te hebben tot uw Persoonsgegevens – in welk geval u een kopie van dergelijke gegevens kunt ontvangen (indien gevraagd), tenzij dergelijke gegevens rechtstreeks aan u beschikbaar worden gesteld, bijvoorbeeld binnen uw persoonlijke account;
 • om een rectificatie van uw Persoonsgegevens te verkrijgen indien uw Persoonsgegevens onjuist, onvolledig of verouderd zijn;
 • om de verwijdering van uw Persoonsgegevens te verkrijgen in de situaties die zijn uiteengezet door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming ('recht om te worden vergeten');
 • om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken zonder de rechtmatigheid van de verwerking aan te tasten, wanneer uw Persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt op basis van uw toestemming;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, wanneer uw Persoonsgegevens zijn verzameld en verwerkt op basis van legitieme belangen van SANOFI, in welk geval u uw verzoek moet motiveren door ons uw specifieke situatie uit te leggen;
 • om een beperking van de gegevensverwerking te vragen in de situaties die door de toepasselijke wetgeving zijn uiteengezet;
 • om uw Persoonsgegevens te ontvangen voor overdracht van SANOFI naar een derde partij of om uw Persoonsgegevens rechtstreeks door SANOFI te laten overdragen aan de derde partij van uw keuze, waar technisch mogelijk (recht op gegevensportabiliteit alleen toegestaan wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming)

Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op zoals beschreven in het gedeelte "Contact met ons opnemen" hieronder en we zullen de nodige stappen ondernemen om zo snel mogelijk te reageren.

U kunt ook een klacht indienen bij een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens. Hoewel we u aanraden om vooraf contact met ons op te nemen, moet u, als u dit recht wilt uitoefenen, rechtstreeks contact opnemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Updates

Onder voorbehoud van de toepassing van uw rechten onder de toepasselijke wettelijke bepalingen, behoudt SANOFI zich het recht voor om deze privacyverklaring zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om technologische ontwikkelingen, wet- en regelgevingswijzigingen en goede handelspraktijken weer te geven. In het geval dat SANOFI haar beleid voor de bescherming van persoonsgegevens wijzigt, zal een bijgewerkte versie van deze privacyverklaring deze wijzigingen weerspiegelen en we zullen u op de hoogte stellen van deze wijzigingen door de ingangsdatum bovenaan dit beleid te wijzigen.

12. Hoe kunt u contact met ons opnemen?

SANOFI verwelkomt alle vragen of opmerkingen die u heeft met betrekking tot dit beleid of de implementatie ervan. Dergelijke vragen of opmerkingen moeten worden ingediend met behulp van de onderstaande contactgegevens:

CONTACTGEGEVENS

U kunt elk verzoek met betrekking tot het gebruik van uw Persoonsgegevens door SANOFI sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: privacy.ne@sanofi.com

Sanofi eConsent - Toestemming Digitale Nieuwsberichten

Toestemmingsformulier voor Commerciële Marketing & Diensten Communicatie en Medische Communicatie

Sanofi Aventis Group hecht veel belang aan uw privacy. Door het ondertekenen of aanvinken voor akkoord van het toestemmingsformulier heeft u toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens met het doel om gepersonaliseerde marketing, digitale nieuwsbrieven, promotie en medisch educatieve informatie te ontvangen van Sanofi Aventis Group en haar dochterondernemingen, zoals hieronder verder uiteen is gezet. U kunt uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

Doeleinden

Als u instemt met het ontvangen van gepersonaliseerde marketing, promotie en medisch educatieve communicatie, dan is de Sanofi Aventis Group (met zetel te 54, rue la Boétie – 75008 Parijs – FRANKRIJK), samen met de SANOFI dochterondernemingen (samen hierna "Sanofi", "wij" of " ons") de (gezamenlijke) verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Voorbeelden van communicatie die wij u kunnen sturen, zijn uitnodigingen voor educatieve activiteiten, medische en productinformatie en informatie over patiëntenondersteuning. Deze communicatie kan worden beperkt tot geautoriseerde ontvangers, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en/of gedragscodes. We verwerken uw interesses en voorkeuren, evenals alle interacties die u met ons heeft, om deze communicatie te personaliseren. Zo zijn e-mails die aan u worden verzonden, voorzien van een klikbeoordeling om te bepalen of een onderwerp voor u interessant is. Gemiddeld genomen sturen wij maximaal 1 communicatie uit per week.

Ontvangers

Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden die Sanofi ondersteunen bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Waar deze derden zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, worden waarborgen geïmplementeerd zoals standaardcontractbepalingen (SCC's) of andere overdrachtsmechanismen in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetgeving. Bovendien zullen wij aanvullende voorzorgsmaatregelen nemen voordat wij uw persoonsgegevens delen, zoals passende technische en organisatorische maatregelen, om uw vertrouwelijkheid, integriteit en privacy te beschermen, op basis van vereisten en analyse per geval. Daarnaast kunt u een kopie opvragen van de SCC's die zijn gesloten tussen Sanofi en de ontvangers van uw persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Uw toestemming is geldig totdat u uw toestemming intrekt. Wanneer we worden geïnformeerd dat u uw professionele rol, waarvoor Sanofi met u communiceert, hebt verlaten, zullen we stoppen met het gebruik van uw persoonsgegevens (en uw toestemming) voor de bovenstaande doeleinden.

Afhankelijk van nationale wetgeving zijn wij verplicht toestemmingsformulieren te bewaren om aan te kunnen tonen dat wij toestemming hebben verkregen. Dit betekent dat zelfs nadat u uw toestemming hebt ingetrokken, uw persoonsgegevens en het toestemmingsformulier moeten worden gearchiveerd en worden bewaard zo lang als nodig is in overeenstemming met nationale wetgeving.

Uw rechten

U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens Sanofi van u verwerkt (recht op inzage). Als daar aanleiding toe is, heeft u het recht op correctie, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens. U kunt ook altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, inclusief eventuele gerelateerde profilering.

Klik hier om deze rechten uit te oefenen. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of uw rechten of als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact op met onze functionaris voor de gegevensbescherming via privacy.ne@sanofi.com of lees verder in de Sanofi-privacyverklaring voor uw land:

Nederland: www.sanofi.com/nl/nederland/data-privacy
Sanofi Global Privacy Policy is beschikbaar via deze link.

Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende gegevensbescherming autoriteit van uw land. De contactgegevens treft u aan via deze link.