Gebruiksvoorwaarden

1. Inleiding

Op deze pagina worden de gebruiksvoorwaarden beschreven die gelden voor alle internetgebruikers die een bezoek brengen aan www.sanofi.com/nl/nederland (de ‘site’). Door het gebruik van de site verbindt u zich ertoe zonder voorbehoud te voldoen aan deze gebruiksvoorwaarden. Gebruik de site niet als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen, aangezien deze zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden. De datum waarop de laatste actualisatie heeft plaatsgevonden is hierboven aangegeven.

2. Intellectueel eigendom

De site is eigendom van en wordt onderhouden door Sanofi B.V. (hierna: ‘Sanofi’, ‘wij’ of ‘ons’), een dochter van het Franse moederbedrijf Sanofi S.A. De presentatie en elk van de componenten, met inbegrip van handelsmerken, logo’s en domeinnamen op de site gepubliceerd, zijn beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendom en zijn eigendom van Sanofi S.A. of zijn dochterondernemingen, voor hun gebruik is toestemming vereist.

Geen enkel onderdeel van de site mag op enige wijze en via enig medium geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt, gewijzigd, bewerkt, gedownload, onbruikbaar gemaakt, doorgestuurd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi. Alleen het kopiëren voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik (met inbegrip van financiële verslaggeving of berichtgeving in de media) is toegestaan.

De volgende kennisgeving dient op elke toegestane kopie van alles of een gedeelte van de inhoud van de site te worden vermeld: ‘COPYRIGHT 2023 SANOFI - ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.’

Sanofi S.A. en zijn dochterondernemingen houden zich het recht voor om wettelijke maatregelen te treffen tegen elke inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten.

3. Aard van de informatie

Informatie die op de site wordt gepubliceerd, in het bijzonder financiële informatie, mag niet worden beschouwd als een stimulans om te investeren. Deze informatie mag in geen geval worden opgevat als voorspellend voor opbrengsten of als een openbare aanbieding en vormt geen aanbod tot inschrijving op, koop of ruil van aandelen of andere effecten in Sanofi S.A. en/of zijn dochterondernemingen. Financiële informatie die op de site wordt bekendgemaakt, wordt regelmatig bijgewerkt.

Op de site kunnen meningen zijn vermeld van deskundigen die op een bepaald gebied met betrekking tot de inhoud van de site zijn geraadpleegd, of er kunnen uittreksels van persberichten zijn opgenomen. Dergelijke informatie vertegenwoordigt uitsluitend de mening van de geraadpleegde deskundige of de krant, en is niet noodzakelijkerwijs de mening van Sanofi. Dergelijke experts zijn geen medewerkers van Sanofi en ontvangen van Sanofi geen vergoeding voor het gebruik van hun mening. Sanofi is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke informatie en meningen. Een mening van een deskundige geeft alleen de persoonlijke kijk van de deskundige in kwestie weer en dient in geen geval opgevat te worden als de mening of verantwoordelijkheid van Sanofi.

Op de site zou ook informatie kunnen staan met betrekking tot ziektes, gezondheid, fitness, geneesmiddelen en medische behandelingen. Dit is slechts ter informatie en is niet bedoeld ter vervanging van het advies dat u van uw eigen arts of apotheker krijgt. U dient deze informatie niet te gebruiken voor de diagnose van welke ziekte of welk lichamelijk ongemak ook, noch voor het voorschrijven of gebruiken van medicatie die op de site gepresenteerd wordt.

De site is niet bedoeld om gebruikt te worden voor het melden van gezondheidsproblemen, bijwerkingen of product technische klachten, noch voor het stellen van technische of medische vragen betreffende de producten van Sanofi. U dient zich hiervoor altijd tot uw eigen arts of apotheker te wenden.

4. Links naar andere websites

Daar waar de site links bevat naar andere websites en door derden verstrekte bronnen worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Sanofi heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze sites of bronnen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid daarvoor noch voor enige schade of enig verlies als gevolg van het gebruik dat u daarvan maakt. Het bestaan van een link tussen de site en een site of bron van derden betekent geenszins dat op welke wijze ook de inhoud van deze sites of bronnen of enig gebruik dat van dergelijke inhoud gemaakt kan worden door Sanofi wordt goedgekeurd.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat uw computer of (mobiele) apparaat beschadigd kan worden door virussen of ander technologisch schadelijk materiaal of door frauduleuze inbraken door derden.

Sites van derden kunnen hypertekst links bevatten naar deze site. Dergelijke links kunnen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sanofi niet geïnstalleerd te worden. Sanofi is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke sites van derden. Deze sites worden door Sanofi niet herzien, gecontroleerd of goedgekeurd en Sanofi aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, reclame, producten of andere materialen beschikbaar op, of toegankelijk via, deze sites.

5. Persoonsgegevens

Sanofi respecteert de privacy van iedereen die de site bezoekt. Als u deze site bezoekt en gebruikt, kan Sanofi persoonsgegevens van u verwerken. Hiertoe is Sanofi B.V. de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. Klik hier om de privacyverklaring te lezen. Daarin vindt u uw rechten en onze verantwoordelijkheden met betrekking tot persoonsgegevens die via onze site worden verwerkt.

6. Cookies

De site maakt gebruik van ‘cookies’. Sommige cookies zijn noodzakelijk om deze site aan u beschikbaar te stellen, andere cookies stellen ons in staat de doelgroep van de site en het verkeer naar de site te analyseren. Cookies worden eveneens door ons, adverteerders en andere partners gebruikt om u advertenties aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesses. Een aantal van deze cookies behoeft wellicht uw voorafgaande toestemming. Voor aanvullende informatie en om te zien welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij naar de cookieverklaring.

7. Beperkingen van aansprakelijkheid

Sanofi zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie die op de site bekend wordt gemaakt nauwkeurig en actueel is en behoudt zich het recht voor de inhoud zonder kennisgeving vooraf te allen tijde te veranderen. Nochtans geeft Sanofi geen garantie of waarborg wat betreft de juistheid of volledigheid van dergelijke informatie, noch garanderen of waarborgen wij dat de informatie actueel is.

Directe schade als gevolg van opzet of grove schuld zijdens Sanofi uitgezonderd, aanvaardt Sanofi geen enkele aansprakelijkheid voor:

  • enige schade als gevolg van onnauwkeurigheid, onjuistheid, onvolledigheid ten aanzien van informatie die op de site beschikbaar is;
  • enige schade als gevolg van frauduleuze inmenging van een derde partij, resulterend in een wijziging van de op de site beschikbare informatie of materialen;
  • en meer algemeen, enige schade, in welke vorm ook, als gevolg van (i) toegang of de onmogelijkheid toegang te krijgen tot de site, (ii) het gebruik van de site, inclusief bugs, virussen die uw computer of enig ander eigendom kunnen besmetten, en/of (iii) waarde die wordt gehecht aan informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.

De informatie en materialen op de site worden ‘in de zich alsdan bevindende staat’ verstrekt zonder enige garantie of waarborg, zij het impliciet of expliciet.

8. Beschikbaarheid van de site

Door uw bezoek aan de site erkent u (i) dat het technisch onmogelijk is om de site vrij van gebreken te leveren en dat Sanofi hiervoor geen verantwoordelijkheid draagt; (ii) dat de site soms tijdelijk niet beschikbaar kan zijn; en (iii) dat de werking van de site negatief kan worden beïnvloed door voorvallen en/of aangelegenheden buiten de macht van Sanofi, zoals transmissie- en telecommunicatieverbindingen tussen Sanofi en u en tussen Sanofi en andere systemen en netwerken.

Sanofi en/of onze leveranciers kunnen, te allen tijde, de site geheel of gedeeltelijk wijzigen of onderbreken, tijdelijk of permanent, voor onderhoudswerkzaamheden en/of om verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aan te brengen. Sanofi is niet aansprakelijk voor enigerlei aanpassing aan, onderbreking of opschorting van de site.

9. Algemene informatie

Uitgever van de site:
Sanofi B.V., een bedrijf wettelijk opgericht en in Nederland ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 32050737, btw-nummer NL800256888B01, met geregistreerd adres aan de Paasheuvelweg 25, 1105 BP, Amsterdam.

Hosting van de site:

Amazon Web Services EMEA SARL, een bedrijf wettelijk opgericht en ingeschreven in Luxemburg, met geregistreerd adres aan38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxemburg.

10. Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw bezoek aan de site is Nederlands recht van toepassing en alle aanspraken die voortvloeien uit of betrekking hebben op een bezoek aan de site zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Nederland.