Διαφάνεια Συνεργασιών

Η ηθική και η διαφάνεια στον πυρήνα της εταιρικής μας ευθύνης

Η ηθική και η διαφάνεια είναι ο πυρήνας της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας μας και αποτελεί τη βάση της σχέσης με όλους τους συνεργάτες μας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η Ηθική και η Διαφάνεια αποτελούν βασικούς παράγοντες δημιουργίας αξίας, απαραίτητους για τη διατήρηση και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ασθενών και των ενδιαφερομένων μερών και των κοινοτήτων προς την εταιρεία μας.

Γιατί είναι σημαντική η διαφάνεια

Η συνεργασία μεταξύ της φαρμακοβιομηχανίας, των επαγγελματιών υγείας και των επιστημονικών υγειονομικών φορέων είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και αποτελεσματική χρήση των καινοτόμων φαρμάκων, καθώς και τον σχεδιασμό μελλοντικών ερευνών. Η άσκηση αυξημένης διαφάνειας σε αυτές τις ήδη καλά-ρυθμιζόμενες και αξιόπιστες αλληλεπιδράσεις αποσκοπεί στην καλύτερη κατανόηση της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας, των επαγγελματιών υγείας και των επιστημονικών υγειονομικών φορέων.

Ποια είναι η δέσμευση της Sanofi σε σχέση με τη διαφάνεια

Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια αντανακλά την αξιοπιστία και δημιουργεί εμπιστοσύνη στην εταιρεία μας. Δέσμευση μας είναι η συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς που διέπουν τη διαφάνεια. Από τον Ιούνιο του 2016, η Sanofi, ως εταιρεία μέλος της EFPIA, δημοσιοποιεί λεπτομερώς τα στοιχεία των συνεργασιών της με τους επαγγελματίες υγείας και τους επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς σε όλη την Ευρώπη. Η δημοσιοποίηση παροχών σε επιστημονικούς υγειονομικούς φορείς περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως η έρευνα και οι εκπαιδευτικές επιχορηγήσεις. Η δημοσιοποίηση παροχών προς μεμονωμένους επαγγελματίες υγείας περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως έξοδα συμμετοχής σε εκπαιδευτικές συναντήσεις/συνέδρια, τιμητικές αµοιβές ομιλητών και συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Γιατί συνεργαζόμαστε με τους επαγγελματίες υγείας και τους υγειονομικούς φορείς

Οι επαγγελματίες υγείας και οι υγειονομικοί φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε μας παρέχουν πολύτιμη, ανεξάρτητη και εξειδικευμένη γνώση που προέρχεται από την κλινική τους εμπειρία στη διαχείριση ασθενειών. Η γνώση αυτή συμβάλλει σημαντικά στις προσπάθειές μας για τη βελτίωση της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών, με οφέλη για τους πολίτες και την κοινωνία.

Επιχειρηματική Ακεραιότητα

Έχοντας την υποστήριξη όλων των τμημάτων, το Τμήμα Ηθικής & Επιχειρηματικής Ακεραιότητας (E & BI) αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της δεοντολογικής προσέγγισης της Sanofi, υποστηρίζοντας την επίτευξη των επιχειρηματικών μας στόχων, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη συμμόρφωση και την ενσωμάτωση των επιχειρηματικών ηθικών αξιών στις καθημερινές μας δραστηριότητες.

Δείτε εδώ τον Κώδικα Δεοντολογίας της Sanofi Ελλάδας

Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί προτεραιότητα

Κύριο μέλημα των ομάδων Φαρμακοεπαγρύπνησης και Διασφάλισης Ποιότητας της εταιρίας μας είναι η ασφάλεια των ασθενών και η παρακολούθηση του προφίλ ασφάλειας, σε κάθε φάση του κύκλου ζωής, των προϊόντων μας.

Διαχείριση της ποιότητας

Παρακολουθούμε και βελτιώνουμε διαρκώς τη διαχείριση της ποιότητάς μας, σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Η διαχείριση της ποιότητας περιλαμβάνει: συστήματα διασφάλισης ποιότητας, ετοιμότητα επιθεώρησης, διαχείριση των κινδύνων ποιότητας, quality performance και νοοτροπία εστιασμένη στην ποιότητα.

Φαρμακοεπαγρύπνηση

Παρακολουθούμε την ασφάλεια των προϊόντων μας και συνεχώς αξιολογούμε το ισοζύγιο οφέλους-κινδύνου των προϊόντων μας σε στενή συνεργασία με τις αρχές υγείας. Οι βέλτιστες συνθήκες χρήσης των προϊόντων μας παρέχονται στους γιατρούς, τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς με ολοκληρωμένες και ενημερωμένες πληροφορίες.

Το Παγκόσμιο τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης της εταιρίας μας δημιούργησε έναν αποτελεσματικό παγκόσμιο οργανισμό για τη συλλογή δεδομένων Φαρμακοεπαγρύπνησης από όλες τις πηγές πληροφόρησης που βρίσκονται σε στενή αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλο τον κόσμο.